NRG-Ungdomsskole

NRG starter ungdomsskole (NRG-U) i Bærum høsten 2017 og har åpnet for søknader. NRG-U er en ikke-kommersiell profilskole med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse ønsker NRG-U å bli et supplement til den offentlige skolen. Vi vil gjøre elever nysgjerrige på realfagenes muligheter og skape entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere. Undervisningen bygger på erfaringer fra Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole (NTG-U), som i over 10 år har lykkes med å utvikle elever med idrettsprestasjoner og skoleresultater i norgestoppen. NRG-U skal bruke denne erfaringen til å bygge en realfagskole til høyeste nivå for sitt slag.


Om NRG-UNRG-U Bærums obligatoriske tilbud – 3350 årstimer over 8.-10. klasse. NRG-U Bærum skal følge LK06 (2622 årstimer) med tillegg av NRG-Us egen realfaglige profilplan på 560 årstimer.

Profilplanen har hovedområdene «fra teori til anvendelse» og «fra matematikk til praksis» med ekstra 252 årstimer i matematikk, 252 årstimer i naturfag og 56 årstimer i kunst og håndverk.

I tillegg har NRG-U også lagt inn 168 årstimer til leksehjelp m/ veileder.

NRG-U Bærum er en nyskapende profilskole (realfag/ teknologi) hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi. Alle elever som søker seg til NRG-U Bærum har valgt å studere matematikk og realfag allerede i ungdomsskolen. NRG-Us egen profilplan beskriver en nyskapende profil med 2 hovedområder og tilhørende kompetansemål.
Realfaglig kunnskap og kompetanse står sentralt i et høyteknologisk samfunn. Norge trenger mennesker med realfaglig kompetanse- kreative, kunnskapsrike, reflekterte arbeidstakere med vilje og evne til å utvikle ny viten og se nye løsninger for det norske samfunnets endringer og globale utfordringer. Det norske samfunnet har behov for flere ressurs personer med forståelse for og solid kompetanse innen realfag.

NRG-U skal gjennom realfagsfordypning bidra til å vekke nysgjerrighet om realfagenes muligheter og anvendelsesområder. Utstrakt bruk av elevprosjekter med praktisk tilnærming til realfagene med utgangspunkt i virkelighetsnære situasjoner og fordypning av kompetansemål fra Kunnskapsløftet, skal gi solid kunnskap og innsikt i næringslivets teknologiske problemstillinger og muligheter. Videre skal dette vekke nysgjerrighet blant ungdommen og skape en fremtidig rekrutteringsarena for fremtidige realister.

Et solid grunnlag i teknologisk forståelse og anvendelse er nødvendig som grunnlag for arbeid med fellesfagene naturfag, matematikk, kunst og håndverk. Elevene skal gjennom eksperimentelt og praktisk arbeid bygge bro mellom teori og anvendelse som opparbeides i fellesfagene. Gjennom utvikling av teknologiske verktøy skal elevene opparbeide seg verdifull kompetanse som skal skape undring, mestring og videre nysgjerrighet til å senere kunne utforske de klassiske realfagene på videregående. Realfagligfordypning skal forsterke differensiering og tilpasset opplæring fra den ordinære fellesfagsundervisningen og gi utstrakt mulighet til utvikling av den enkeltes potensiale i form av økt mestring gjennom kreativitet og eksperimentering.

NRG-U skal gjennom realfagsfordypning forberede elevene på videre studier i Norge, gjennom et økt tilbud innen realfagene og praktisk estetiske fag. I en tid der teknologi griper inn på mange områder som studier, arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt for full deltakelse i vårt høyteknologiske samfunn.

Forskning og erfaring tilsier at læring gjennom tilbakemelding gir best resultater, og dette skjer best når klassene ikke er for store. På den måten skapes et læringsmiljø der elevene står i fokus til enhver tid, og det er lettere å finne en plass til alle. NRG-U vil ha «små» klasser og ofte vil elevene bli delt opp i mindre grupper som arbeider med forskjellige temaer og tverrfaglige prosjekter, se avsnittet om «Temabasert undervisning» og «fagdager». Våre lærere har bred kompetanse innen sine fagområder, og deres kvalitet er sikret gjennom en allsidig ansettelsesprosess, hvor evne til å formidle kunnskap og tilrettelegging for den enkelte elev står i fokus.

Vi har tro på at kunnskap og forståelse av realfagene er sterkt knyttet opp til oppgaveløsning i kombinasjonen med lesing av teori, tankeeksperimenter og filosofisk tilnærming. Vi har sterk tro på fleksibilitet i bruk av undervisningsformer som ikke kun følger den standardiserte klasseromsundervisningen der læreren foredrar på tavlen. NRG-U mener at det er viktig at lærer, mentor og elev fungerer som et team. Sammen lager de klare målsettinger som danner grunnlaget for videre studier. Teamet skal også være til støtte og hjelp når skolehverdagen kan virke umotiverende og vanskelig. For mange elever oppleves overgangen fra barne- til ungdomstrinnet som stor. Vi tror at motivasjon vokser ved at lærerne bryr seg, engasjerer seg, involverer seg og stiller krav til elevene. Det er ved å tørre å prøve at mulighetene kommer.
I utgangspunktet har NRG-U samme pedagogiske grunnsyn som en finner i eksisterende offentlige skoler. Det faktum at NRG-U er en nyskapende profilskole hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi medfører at pedagogikken må tilpasses og suppleres med innslag av kreativitet og spesielle metodiske løsninger for at elevene skal få fullt utbytte av sine studier. Slike metodiske løsninger vil være basert på kunnskap fra teoretiske, vitenskapelige og erfaringsmessige kunnskapskilder. NRG-U har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev og skal motivere elevene gjennom engasjement og kvalitet i alle ledd. For at elevene skal oppnå kompetansemålene har NRG-U bl.a. innført noen kreative pedagogiske og metodiske løsninger:

Et element i NRG-Us konsept er utstrakt samarbeid med næringslivet, spesielt teknologinæringen som stiller opp med elevprosjekter og «cases» fra virkeligheten og som gir elevene solid kunnskap om næringslivets teknologiske utfordringer og økonomiske problemstillinger og et blikk inn i potensielle fremtidige arbeidsoppgaver i næringslivet.

Et annet element som NRG-U vil ta i bruk er «temabasert undervisning» og «fagdager». Temaene velges i samarbeid mellom NRG-Us lærere og næringslivets ekspertise på både teoretisk og praktisk plan. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer og undervisningen blir forankret i kompetansemålene i både Kunnskapsløftets og NRGs egen profilplan. Den temabaserte undervisningen blir organisert i elevgrupper, på tvers av fagene og foregår i hele temadager som gir god flyt og konsentrasjon.

Et tredje element som NRG-U vil ta i bruk er «flipped classroom» også kalt «omvendt undervisning». Selv om tradisjonell klasseromsundervisning er basis i NRG-Us undervisning så vil «omvendt undervisning» bli en viktig og pedagogisk metode, spesielt for matematikk og valgfagene, men også for fellesfagene.
«Omvendt undervisning er en pedagogisk metode som frigjør tid i undervisningen til tettere oppfølging og mer interaksjon mellom lærer og elev. I en tradisjonell undervisning bruker læreren mye tid av timen på å formidle lærestoffet gjennom å forklare, tegne og notere på tavlen. Noen elever faller av fordi det går for fort. Når de kommer hjem og skal begynne på leksene, får de det kanskje ikke til. Noen elever synes det går for sakte fordi de har kommet lengre enn de andre i faget.

«Omvendt undervisning» snur rundt på dette. Som hjemmelekse har elevene videoforelesninger som skolen og/eller læreren har laget, og disse erstatter en del av tavleundervisningen på skolen. Den verdifulle skoletiden kan nå brukes til mer engasjerende læringsaktiviteter som faglige klassediskusjoner, oppgavejobbing, gruppearbeid, praktiske oppgaver, elevforsøk og eventuell forsering av faget. I stedet for å stå foran klassen, går læreren rundt og hjelper enkeltelever. Videoforelesningene som elevene ser hjemme varer typisk i 10-15 minutter og er således korte nok til at man klarer å holde konsentrasjonen oppe. Videoforelesningene er mer effektive enn vanlig tavleundervisning. En av fordelene med forelesninger på video er at en ved hjelp av pauseknappen har muligheten til å spille av ting på nytt.


1. NRG-U er en heldagsskole hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene.

2. Undervisningen vil ofte foregå i «små» klasser eller grupper slik at lærerne kommer tett på elevene.

3. Leksearbeid m/ veileder skjer på skolen, dvs. svært lite eller ingen hjemmelekser.

4. NRG-U er en nyskapende profilskole hvor det realfaglige innhold og kvalitet er så høyt prioritert at elevene stimuleres til fordypning, mestring og eventuell forsering.

5. NRG-U satser på koding/ programmering som en del av den realfaglige opplæringen.

6. Alle elever som søker seg til NRG-U har en felles genuin interesse og motivasjon for å studere matematikk, naturfag og teknologi. Dette medfører bedre læringsmiljø, økt mestringsfølelse, lavere frafall og bedre skoleresultater.

7. NRG-U har laget en egen realfaglig profilplan som strekker seg over alle 3 klassetrinn. Profilplanen er nyskapende og gir et solid grunnlag og fordypning i relevante fag.

8. NRG-Us studietilbud baserer seg ikke kun på standard klasseromsundervisning, men benytter også forskjellige digitale metoder og verktøy i pedagogiske løsninger som f.eks. utstrakt prosjektsamarbeid og «cases» med næringslivet, temabasert undervisning med fagdager og omvendt undervisning «flipped classroom».

Tilsammen vil dette unike skoletilbudet gi elevene inspirasjon og motivasjon til å fordype seg i realfagene. Undervisningen gir også et godt grunnlag for å være godt forberedt til eksamen og ikke minst for videre studier. NRG-U vil med sin spesialkompetanse innen matematikk, realfag og teknologi utgjøre et tydelig alternativ og supplement til offentlige ungdomsskoler.

Søk NRG-U

Vi registrerer nå fortløpende nye elever etter ”først til mølla”- prinsippet. Se søknadsskjemaet her.