UNDERVISNING

I menyen til venstre kan du lese om NRGs undervisningsopplegg; vi vektlegger høy kvalitet på undervisningen og nøye gjennomtenkt pedagogikk, god struktur på time- og årsplaner. I tillegg til de ordinære 30 timene per uke, tilbyr NRG 10 ekstra timer – tilsammen 40 obligatoriske skoletimer per uke.

TIMEFORDELING

Siden skoleuken ved NRG er utvidet med 10 timer, vil vi bruke denne tiden til faglig fordypning samt forberede elevene på videre studier. NRG legger stor vekt på fordypning i matematikk, realfag og teknologi. I tillegg blir det tid til studieteknikk, karriereveiledning, programmeringstrening, bedriftsbesøk og andre prosjekter som gir elevene et godt grunnlag for videre studier. Alle trinn vil også ha obligatoriske veiledningstimer, leksearbeid og ekstra kroppsøving på timeplanen. Les mer om fag- og timefordeling per trinn under.

VG1
I første klasse har alle elevene de samme fellesfagene pluss NRGs eget profilfag i realfagsfordypning. Vi har også økt timetallet for matematikk 1T, naturfag og kroppsøving. I Vg1 vil elevene også få mulighet til å bli kjent med skolen, medelever og lærere, samt tid til å tette igjen eventuelle hull fra ungdomsskolen, eller gå videre med mer utfordrende pensum om det er ønsket. Kroppsøving er økt til 4t per uke.

VG2
I andre klasse skal elevene i tillegg til fellesfag og NRGs profilfag ha minimum to programfag (realfag) i tillegg til matematikk R1. Vi har også økt timetallet for matematikk R1 og lagt inn matematikk X. Det kan velges blant alle realfagene som det finnes læreplaner i (Se UDIR). I Vg2 settes det av mye tid til fordypning i de tre programfagene; til å jobbe med eksamensoppgaver, prosjekter og forskning, for å styrke innsikt og forståelse. Målet er å ha minimalt med hjemmelekser i realfag. Kroppsøving er økt til 4t per uke.

I tillegg til realfagsfordyping, vil elevene fortsette med selvstudier og leksearbeid hvor de kan jobbe med selvvalgte fag, spørre om hjelp hvis de henger etter, eller gå videre til mer utfordrende arbeid hvis de ønsker det. Noe av ekstratiden vil også gå til evalueringsmøter og veileding etter behov.

VG3
I tredje klasse fortsetter elevene med sine obligatoriske og valgte programfag. Utover dette, vil det nå være mer fokus på søknadsprosessen til videre studier, så elevene får intervjutrening, CV-workshops, trening i å skrive søknader, samt øve på SAT/ACT/TOEFL/GMAT/GRE-tester. I tillegg settes det av tid med rådgiver for å diskutere veien videre. Kroppsøving er økt til 4t per uke.

PEDAGOGIKK OG UNDERVISNINGSFORM

Forskning og erfaring tilsier at læring gjennom tilbakemelding gir best resultater, og dette skjer best når klassene er små. På den måten skapes et læringsmiljø der elevene står i fokus til enhver tid, og det er lettere å finne en plass til alle. NRG vil ha kun 20-25 elever i hver klasse, og elevene vil svært ofte bli delt opp i mindre grupper som arbeider med forskjellige temaer, se avsnittet om “Temabasert undervisning”.

Vi har tro på at kunnskap og forståelse av realfagene er sterkt knyttet opp til oppgaveløsning i kombinasjonen med lesing av teori, tankeeksperimenter og filosofisk tilnærming. Vi har sterk tro på fleksibilitet i bruk av undervisningsformer som ikke kun følger den standardiserte klasseromsundervisningen der læreren foredrar på tavlen.

NRG mener at det er viktig at lærer, mentor og elev fungerer som et team. Sammen lager de klare målsettinger som danner grunnlaget for videre studier. Teamet skal også være til støtte og hjelp når skolehverdagen kan virke umotiverende og vanskelig.

For mange elever oppleves overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole som stor.
Vi tror at motivasjon vokser ved at lærerne bryr seg, engasjerer seg, involverer seg og stiller krav til elevene. Det er ved å tørre å prøve at mulighetene kommer.

I utgangspunktet har NRG samme pedagogiske grunnsyn og tilbud som en finner i eksisterende offentlige skoler. Det faktum at NRG-skolene er nyskapende temaskoler (teknologigymnas) hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi medfører at pedagogikken må tilpasses og suppleres med innslag av kreativitet og spesielle pedagogiske- og metodiske løsninger for at elevene skal få fullt utbytte av sine studier. Slike metodiske løsninger vil være basert på kunnskap fra teoretiske, vitenskapelige og erfaringsmessige kunnskapskilder. NRG har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev og skal motivere elevene gjennom engasjement og kvalitet i alle ledd. For å oppnå kunnskapsmålene har NRG-skolene innført noen kreative pedagogiske og metodiske løsninger:

Et element i NRG-konseptet er et utstrakt samarbeid med næringslivet, spesielt teknologinæringen som stiller opp med elevprosjekter og ”cases” fra virkeligheten og som gir elevene solid kunnskap, mestring av næringslivets teknologiske- og økonomiske problemstillinger og et blikk inn i potensielle fremtidige arbeidsoppgaver og stillinger. NRG vil også sterkt involvere Ungt Entrepenørskap i samarbeidsprosjektene med næringslivet.

Et annet element som NRG vil ta i bruk er ”Temabasert undervisning”. Temaene velges i samarbeid mellom NRGs lærere og næringslivets ekspertise (lektor 2) på både det teoretiske og praktiske plan.

Undervisningen blir forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen, men tilnærmingen mot målene er annerledes enn det som er normal praksis i norske skoler. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer f. eks. kvartalsvis eller hvert halvår og fagene knyttes opp mot disse. Temaene er relatert til fag- og timefordelingen for læreplanene i de respektive klassetrinn. Den ”Temabaserte undervisningen” blir organisert i elevgrupper, på tvers av fagene og foregår i hele temadager som gir god flyt og konsentrasjon.

Et tredje element som NRG vil ta i bruk er ”Flipped classroom” også kalt ”omvendt undervisning”. Selv om tradisjonell klasseromsundervisning er basis i NRGs undervisning så vill ”omvendt undervisning” bli en meget viktig pedagogisk metode spesielt for realfagene, men også for fellesfagene.

”Flipped classroom” er en pedagogisk metode som frigjør tid i undervisningen til tettere oppfølgning og mer interaksjon mellom lærer og elev. I tradisjonell undervisning bruker læreren mye tid av timen på å formidle lærestoffet gjennom å forklare, tegne og notere på tavlen. Noen elever faller av fordi det går for fort. Når de kommer hjem og skal begynne på leksene, får de det kanskje ikke til. Noen elever synes det går for sakte fordi de har kommet lengre enn de andre i faget. ”Flipped classroom” snur rundt på dette. Som hjemmelekse har elevene videoforelesninger som skolen/ læreren har laget, og disse erstatter mye av tavleundervisningen på skolen. Den verdifulle skoletiden kan nå brukes til mer engasjerende læringsaktiviteter som faglige klassediskusjoner, oppgavejobbing, gruppearbeid, praktiske oppgaver og elevforsøk. I stedet for å stå foran klassen, går læreren rundt og hjelper enkeltelever.

Videoforelesningene som elevene ser hjemme varer typisk i 10-15 minutter, og er således korte nok til at man klarer å holde konsentrasjonen oppe. Videoforelesningene er mer effektive enn vanlig tavleundervisning. En av fordelene med forelesninger på video er at en ved hjelp av pauseknappen har muligheten til å spille av ting på nytt.

EVALUERINGSMØTER

Hos NRG vil elevene få et obligatorisk evalueringsmøte per semester. Her vil de få vite foreløpig nivå og karakter i hvert fag, få mulighet til å justere målsettingene sine og diskutere hvordan de skal jobbe videre for å utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Et skjema skal fylles ut og signeres av lærer, elev og foresatte, så alle parter er oppdaterte og klar over hva som forventes av hverandre.

Hensikten med evalueringsmøtene er å øke motivasjonen hos hver elev ved at de skal sette seg mål, planlegge hvordan de skal jobbe for å nå disse, og se fremskritt og resultater fra arbeidet.

RÅDGIVNINGSTJENESTE

NRG vil tilby en god, profesjonell rådgivingstjeneste som hjelper til med alt fra valg av fag, diskusjoner om videre studier og yrkesveileding, samt at det vil fungere som et støtteapparat dersom man trenger veiledning til andre ikke-faglige områder. Vi vet at valg som tas på videregående er store og kan være avgjørende for fremtiden, – derfor vil vi være der for elevene slik at hver og en kan nå sine egne, individuelle mål og drømmer.

I tillegg til å ha en fast rådgiver hele året, vil det være en obligatorisk rådgivningstime mot slutten av hvert skoleår i mai før eksamen. Dette er for å evaluere året som har gått, hvilke fag man har likt og hvilke tanker man har om neste år og videre studier.

Alle elevene vil også få tilbud om en mentor som har tatt realfag på videregående, studert videre på forskjellige steder i verden og som arbeider i ulike stillinger og yrker. Fordelen med å snakke med en mentor, er å få innsikt i hverdagen man har i forskjellige yrker og dermed få et bredere grunnlag til å velge fag, retning, hvilke universiteter man vil søke på etc.

MENTORORDNING

NRG har mentorer fra hele verden som ønsker å dele sine erfaringer fra veien gjennom videregående, universitetet og yrkeslivet. Databasen er tilgjengelig for NRG sine elever. Les gjerne mer om vår mentorordning her

VURDERING

Elevene ved NRG vurderes rettferdig etter fastsatte kriterier; kompetansemålene i læreplanen. Elevene skal til enhver tid være klar over disse kriteriene og ha åpen dialog med lærerne om sine planer for å nå sine individuelle målsettinger. Standpunktskarakteren reflekterer kompetansen eleven har ved avslutningen av opplæringen, uavhengig av nivået til resten av klassen. Det er lærers ansvar å være oppdatert på nivået i Norge da det praktiseres normalfordeling på landsbasis, ikke klassevis.

Utover standpunktkarakterer, vil elevene også ha eksamenskarakterer i trekkfag. Dette er i henhold til utdanningsdirektoratets krav (se UDIR).